Profil Oluştur
Şifre Oluştur

5 ila 15 karakter kullanın

Büyük ve küçük harfler kullanın

Rakam ve İngilizce harfler kullanın

Devam'ı tıklayarak, sitemizi okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi Şartlar ve koşullar , Ortaklık anlaşması ve Gizlilik Politikası.

Kayıt oldunuz mu?Buradan Oturum Aç
Üye Girişi
CAPTCHA
Kayıt Olmadınız mı?Buradan Kayıt Olun

Gizlilik Politikasý

Giriþ

AximTrade, müþterilerimize ve potansiyel müþterilerimize ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve bu ürünleri ve hizmetleri sunarken ve ayný zamanda ilgili bilgileri saðlarken ihtiyaçlarýný karþýlayabilmemiz için müþterilerimiz ve potansiyel müþterilerimizden kiþisel bilgiler toplamalýdýr.

Gizliliðiniz bizim için çok önemlidir ve bilgilerin ve bireylerin gizliliðini korumak ve buna saygý göstermek politikamýzdýr. Bu Gizlilik Politikasý, Thara Heights Ltd çatýsý altýnda faaliyet gösteren AximTrade’in (bundan böyle “Þirket” veya “AximTrade” olarak anýlacaktýr) sizden veya size sunduðumuz hizmetlerle ilgili olarak bir üçüncü taraftan elde ettiðimiz veya hizmet ve/veya internet sitesi (yani, www.aximtrade.com) veya AximTrade Üye Alaný dahil, ancak bununla sýnýrlý olmaksýzýn diðer ilgili internet siteleri uygulamalarýnýn kullanýmýndan topladýðýmýz kiþisel bilgilerinizi toplama, kullanma ve yönetme koþullarýný belirtir. Gizlilik Politikasý ayrýca kiþisel bilgilerinizin iþlenmesiyle ilgili haklarýnýz konusunda sizi bilgilendirir.

Gizlilik Politikamýz, her türlü yeni yükümlülük ve teknoloji, ticari faaliyetlerimiz ve uygulamalarýmýzdaki deðiþikliklerin dikkate alacak ve deðiþen düzenleyici kuruluþ gereklilikleri ile uyumlu olacak þekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Sahip olduðumuz tüm kiþisel bilgiler en son Gizlilik Politikamýza tabi olacaktýr.

Þirketin mevcut ve/veya eski bir çalýþaný, iþ baþvurusunda bulunan bir kiþi, Þirket yüklenicisi veya üçüncü taraf hizmet saðlayýcýsý olmanýz halinde, kiþisel bilgilerinizin iþ sözleþmeniz veya akdi iliþkiniz kapsamýnda kullanýlacaðýný lütfen unutmayýn.

Bu Gizlilik Politikasý, AximTrade tarafýndan müþterilerinin/potansiyel müþterilerinin, internet sitesi ziyaretçilerinin ve çalýþanlarýnýn kiþisel verilerinin iþlenmesine iliþkin faaliyetler için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikasý diðer kuruluþ ve/veya üçüncü taraflarca iþletilen internet siteleri için geçerli deðildir.

Biz kimiz

AximTrade, Thara Heights Owners’ Corporation, þirket merkezi Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, Britanya Virjin Adalarý adresinde bulunan BVI Financial Services Commission (FSC 1566389) tarafýndan yetkilendirilmiþ ve düzenlenmiþtir.

AximTrade, Thara Heights Owner’s Corporation markasý ve ticari markalarý altýnda faaliyet gösterme yetkisine sahiptir.

Kiþisel bilgilerinizin gizliliðini ve mahremiyetinizi korumak

Þirket, internet sitesine/sitelerine eriþim saðlayan tüm kullanýcýlarýn gizliliðine saygý gösterir ve bu nedenle mevcut veya potansiyel müþteriler, baþvuru sahipleri ve internet sitesi ziyaretçilerini korumak için makul tüm adýmlarý atmayý taahhüt eder.

Þirket, herhangi bir müþterinin/potansiyel müþterinin kiþisel verilerini yürürlükteki veri koruma yasalarý ve yönetmeliklerine uygun olarak muhafaza eder.

Bilgilerinizin her zaman güvende kalmasýný saðlamak için gerekli ve uygun teknik ve organizasyonel önlemlere ve prosedürlere sahibiz. Kiþisel bilgilerinizin ve gizliliðinizin muhafaza edilmesi, korunmasý ve bunlara saygý duyulmasý konusunda tüm çalýþanlarýmýza düzenli olarak eðitim veriyor ve bu hususa iliþkin farkýndalýk seviyelerini geliþtiriyoruz. Bireylerin gizlilik ihlallerini çok ciddiye alýyoruz ve gerektiðinde iþten çýkarma da dahil olmak üzere uygun disiplin tedbirleri uygulayacaðýz. Þirket internet sitesine/sitelerine veya hizmetlerine kayýt olarak bize saðlamýþ olduðunuz kiþisel bilgileriniz, çeþitli þekillerde korunan kayýtlý bilgiler olarak sýnýflandýrýlýr. Üye Alanýnda oturum açtýktan sonra, seçtiðiniz bir kullanýcý adý ve parola girerek kayýtlý bilgilerinize eriþebilirsiniz. Parolanýzý yalnýzca sizin bildiðinizden ve baþkalarý ile paylaþmadýðýnýzdan emin olmak sizin sorumluluðunuzdadýr. Kayýtlý bilgiler güvenli bir yerde güvenli bir þekilde saklanýr ve sadece yetkili personel kullanýcý adý ve parola ile bu bilgilere eriþim saðlayabilir. Tüm kiþisel bilgiler 128-bit güvenli bir SSL baðlantýsý üzerinden Þirkete aktarýlýr ve bu nedenle yetkisiz taraflarýn bu tür bilgileri görmesini önlemek için gerekli tüm önlemler alýnýr. Þirkete sunulan ve kayýtlý bilgi olarak sýnýflandýrýlmayan kiþisel bilgiler de güvenli bir yerde saklanýr ve yetkili personel tarafýndan sadece bir kullanýcý adý ve parola ile eriþilebilir.

Ýnternet üzerinden bilgi iletimi her zaman tamamen güvenli deðildir, ancak Þirket ciddi önlemler uygulayarak kiþisel verilerinizi korumaya çalýþmaktadýr. Bilgilerinizi aldýktan sonra, yetkisiz eriþimi önlemek için prosedürler ve güvenlik önemleri uygulayacaðýz.

Ne tür kiþisel bilgiler topluyoruz?

Ýnternet sitemizde/sitelerimize bir hesap açmak için önce gerekli bilgileri ve ilgili baþvuru formunu doldurup bize göndermelisiniz. Bu baþvuru formunu doldurduktan sonra, Þirketin baþvurunuzu deðerlendirmesini ve ilgili kural ve düzenlemelere uyulmasýný saðlamak üzere kiþisel bilgilerinizi saðlamanýz talep edilir. Saðladýðýnýz bilgiler, ilgili hizmetler hakkýnda bilgilendirilmeniz adýna Þirket tarafýndan kullanýlabilir.

Sizden toplayabileceðimiz bilgiler þunlarý içerir:

 • ad ve soyad, ikamet adresi ve iletiþim bilgileri (örn., e-posta adresi, telefon numarasý, faks vb.);
 • doðum tarihi, doðum yeri, cinsiyet, uyruk;
 • fon kaynaklarýnýz, varlýklarýnýz ve borçlarýnýz, banka hesap bilgileri, iþlem tablolarý, FATCA ve CRS bilgileri ve finansal tablolar hakkýnda ayrýntýlar dahil olmak üzere gelir ve mal varlýðýnýz ile ilgili bilgiler;
 • ticaret hesap bakiyeleri, ticari faaliyet, sorularýnýz ve cevaplarýmýz;
 • Öne çýkan bir kamusal iþleve sahip olup olmadýðýnýza iliþkin bilgiler (siyasi nüfuz sahibi kiþiler);
 • meslek ve istihdam bilgileri;
 • kimlik doðrulama verileri (örn., imza);
 • konum verileri;
 • ticari performans, bilgi birikimi ve deneyim;
 • pasaport veya ehliyet gibi kimliðinizi doðrulamak için gerekli bilgileri içeren doðrulama bilgileri (örnekler, kamuya açýk kayýtlardan veya bizimle baðlantýsý olmayan diðer kuruluþlardan size iliþkin olarak edindiðimiz arka plan bilgilerini de içerir); ayrýca kimlik numaralarý ve/veya Pasaport/Vergi kayýt numaralarý gibi diðer tanýmlanabilir bilgileri toplayabiliriz;
 • diðer benzer bilgiler.

Bu bilgileri, internet sitelerimiz, uygulamalar, hesap açma baþvurularý, deneme kayýt formlarý, web semineri kayýt formlarý, haber bülteni abonelikleri dahil olmak üzere hizmetlerimizin kullanýlmasý sonucunda çeþitli yöntemler ile ve devam eden müþteri iletiþimleri kapsamýnda saðlanan bilgilerden ediniriz. Size ait bilgileri halka açýk kaynaklar gibi üçüncü taraflardan da toplayabiliriz. Ayrýca, aþaðýdakilerle ilgili kayýtlar da dahil olmak üzere ticari iþlemlerinizin kayýtlarýný tutarýz:

 • bizimle ticaretini yaptýðýnýz ürünler ve performanslarý;
 • yatýrým tutarý da dahil olmak üzere yaptýðýnýz ticari iþlemler ve yatýrýmlar hakkýnda geçmiþ veriler;
 • belirli ürün ve hizmetlere iliþkin tercihleriniz

Diðer kiþisel bilgileri zaman zaman gönüllük esasý temelinde talep edebiliriz (örneðin, pazar araþtýrmasý veya anketler yoluyla).

Belirli bir ürün veya hizmete iliþkin talebinizi yerine getirmemiz gereken bilgileri vermemeyi tercih etmeniz halinde, size talep edilen ürün veya hizmeti saðlayamayabiliriz.

Size sunduðumuz hizmetler ve sizinle olan iþ iliþkimizle ilgili olarak elektronik ortamda, telefon aracýlýðýyla, kiþisel olarak veya baþka bir þekilde sizinle yürüttüðümüz her türlü iletiþimi kaydedebiliriz. Bu kayýtlar yegane mülkiyetimiz olacak ve aramýzdaki iletiþimin kanýtýný teþkil edecektir.. Bu tarz telefon görüþmeleri, bir uyarý sesi kullanýlmadan ya da baþka bir uyarýda bulunulmadan kaydedilebilir. Ayrýca, ofislerimiz veya tesislerimizi ziyaret etmeniz halinde, söz konusu yerlerde resminizi kaydeden CCTV'ler bulunabilir.

Ýþ Baþvurularý

Kiþisel veriler personel dosyalarýnda veya Þirketin Ýnsan Kaynaklarý sistemlerinde saklanýr. Çalýþanlara, iþe alýndýktan sonra ayrý bir gizlilik sözleþmesi sunulur. Uygun görülmesi durumunda, ilgili bireylere iliþkin olarak aþaðýdaki veriler Þirket tarafýndan tutulabilir:

 • isim, adres, telefon numaralarý, doðum tarihi, e-posta adresi, cinsiyet, medeni hal, vb.;
 • Ýþe alým sýrasýnda toplanan özgeçmiþler ve diðer bilgiler;
 • eski iþverenlerin referanslarý;
 • Ulusal sigorta numarasý;
 • Adli sicil kaydý;
 • iþ unvaný, iþ tanýmlarý ve maaþ derecesi;
 • bilgilendirme mektubu ve disiplin soruþturmasý gibi idari hususlar;
 • þirket içi performans bilgileri;
 • týbbi veya saðlýk geçmiþi/bilgisi;
 • vergi kodlarý;
 • istihdam hüküm ve koþullarý;
 • eðitim bilgileri.

Ýstihdam kapsamýnda gerekli gördüðümüz baþka kiþisel bilgiler de talep edebiliriz.

Ýþe kabul edilmemeniz durumunda, baþvurmak isteyebileceðinizi düþündüðümüz, Þirkette oluþan diðer uygun iþ alanlarý hakkýnda tarafýnýzý bilgilendirmek üzere kiþisel verilerinizi muhafaza edilmesine iliþkin onayýnýzý talep edeceðiz. Bu hususa iliþkin olarak onayýnýzý vermemekte özgürsünüz ve onay vermemenin herhangi bir sonucu olmayacaktýr.

Kiþisel bilgileriniz iþlenmesine iliþkin yasal dayanak ve amaç

Kiþisel verilerinizi aþaðýdaki hususlar temelinde ve aþaðýdaki amaçlar doðrultusunda iþleyebiliriz:

1. Sözleþmenin ifasý

Kiþisel verileri müþterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgileri saðlamak üzere müþterilerimizle sözleþmeye dayalý olarak kurduðumuz iliþki temelinde (yani sözleþme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için) iþleriz. Buna ek olarak, kiþisel veriler müþteri kabul prosedürlerini tamamlayabilmek adýna iþlenir.

Yukarýdakiler ýþýðýnda, sizi müþterimiz olarak kabul etmek için kimliðinizi doðrulamamýz gerekiyor ve bizden mümkün olan en iyi hizmeti aldýðýnýzdan emin olmak için ticaret hesabýnýzý etkili bir þekilde yönetmek için bu ayrýntýlarý kullanmamýz gerekecek. Bu, bizim adýmýza kredi veya kimlik kontrolleri yapan üçüncü taraflarý içerebilir. Kiþisel Bilgilerinizin kullanýmý, kim olduðunuzu bilmemiz için gereklidir çünkü bazý Müþterini Taný ve Müþteri Durum Tespiti yasal yükümlülüklerine uymak üzere yasal bir yükümlülüðümüz bulunmaktadýr.

2. Yasal yükümlülüðe uygunluk

Yasal gerekliliklerin yaný sýra, tabi olduðumuz ilgili yasalardan kaynaklanan bir dizi yasal yükümlülük bulunmaktadýr (örn. AML Yasalarý, Yatýrým Hizmetleri Yasasý, Vergi kanunlarý, vb.). Yasa ve yönetmeliklerine tabi olduðumuz çeþitli denetim makamlarý da bulunmaktadýr (örneðin IFSC). Söz konusu yükümlülükler ve gereklilikler kredi kontrolleri, kimlik doðrulama, mahkeme kararlarýna uyma, vergi kanunu veya diðer raporlama yükümlülükleri ve kara para aklamayý önleme kontrollerine iliþkin olarak gerekli kiþisel veri iþleme faaliyetlerini gerçekleþtirmemizi zorunlu kýlar.

3. Meþru menfaatlerin korunmasý amacýyla

Kiþisel verileri, þirketimiz veya üçüncü bir tarafýn meþru menfaatlerini korumak için iþleriz. Meþru menfaat, bilgilerinizi ticari faaliyetler veya iþ kapsamýnda kullanmamýz ile ilgilidir. Ancak bu durumda bile, sizin için en doðru ve en uygun olaný göz önünde bulundurmalýyýz. Söz konusu kiþisel veri iþleme faaliyetleri þunlarý içerir;

 • Yasal taleplerin baþlatýlmasý ve dava iþlemlerinde savunmamýzýn hazýrlanmasý;
 • Potansiyel suçlarý önlemek, varlýk güvenliðini ve kabul kontrollerini saðlamak ve izin giriþ önlemlerini uygulamak üzere Þirket BT ve sistem güvenliðini saðlamak adýna taahhüt ettiðimiz araç ve süreçler;
 • CCTV sistemlerinin kurulmasý (örn., güvenlik amacýyla tesislerimizde);
 • Ticari faaliyetlerin yönetilmesi ve ürün ve hizmetlerin geliþtirilmesi;
 • Kiþisel verileriniz kara para aklamayla mücadele uygunluk çerçevesine uygun olarak güncellenmesi/doðrulanmasý amacýyla kiþisel bilgilerinizin Thara Heights Ltd ile paylaþýlmasý;
 • Risk yönetimi.
4. Verilerinizin iþlenmesine iliþkin onayýn alýnmasý durumunda

Bize, işleme için (yukarıda belirtilen nedenler dışında) özel rızanızı vermeniz koşuluyla, bu işlemenin yasallığı bu rızaya dayanır. Onayınız, size ticaretle ilgili en son güncellemeleri, güncel promosyonları, özel teklifleri ve pazar özetlerini göndermemizi sağlar. Üye Alanınızın Ayarlar bölümüne gidip bildirimleri devre dışı bırakarak, onaylamayı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Ancak, iptalinizi almadan önce kişisel verilerinizin işlenmesi etkilenmeyecektir.

5. Müþterilerimiz açýsýndan hizmetlerimizin/ürünlerimizin uygunluðunun deðerlendirilmesi
6. Size ürünler ve hizmetleri veya bunlara iliþkin bilgileri saðlamak ve mevcut ihtiyaçlarý gözden geçirmek

Ýnternet sitemizde bir ticaret hesabý açtýðýnýzda veya bir güncelleme ya da web seminerine kayýt yaptýrdýðýnýzda, ilgili hizmetleri gerçekleþtirmek ve size karþý üstlenmiþ olduðumuz yükümlülükleri yerine getirmek adýna kiþisel bilgilerinize ihtiyacýmýz olacaktýr. Ayrýca, ürün ve hizmetlerimizden en iyi þekilde yararlandýðýnýzdan emin olmak adýna ihtiyaçlarýnýzý periyodik olarak gözden geçirerek size en iyi hizmet ve ürünleri sunmak meþru menfaatimizdir.

7. Müþteri hizmetleri dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerimizi iyileþtirmemize ve yeni ürün ve hizmetler geliþtirip piyasaya sürmemize yardýmcý olmak

Hizmet kullanýmý ve/veya müþteri anketleri aracýlýðýyla saðlamýþ olduðunuz kiþisel bilgileri ürün ve hizmetlerimizi geliþtirmek adýna zaman zaman kullanabiliriz. Size hizmet ve ürünlerimizi sunarken en yüksek standartlarýn saðlandýðýndan emin olmak ve finansal hizmet sektöründe pazar lideri konumumuzu korumak adýna kiþisel verilerinizi bu þekilde kullanmak meþru menfaatimizdir.

8. Profilinizi oluþturmak

Kiþisel verilerinizi, sizi ve ihtiyaçlarýnýzý daha iyi anlayabilmek adýna sizin hakkýnýzda profiller oluþturmak üzere zaman zaman kullanabiliriz. Ayrýca, hizmetlerimizi kullanma yeteneðinizi etkileyebilecek otomatik profil oluþturma veya otomatik kredi kontrolleri aracýlýðýyla sizinle ilgili kararlar verebiliriz. Bunu yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veya kiþisel bilgilerinizi bu þekilde kullanmak meþru menfaatimiz olduðu için yapmamýz gerekebilir.

9. Sorgularý veya uyuþmazlýklarý araþtýrmak veya çözmek

Sorunlar ve/veya anlaþmazlýklarýn zamanýnda ve etkin bir þekilde araþtýrýlmasýný ve çözülmesini saðlamak meþru menfaatlerimiz dahilinde olduðundan, sizden toplanan kiþisel bilgileri sorunlarý araþtýrmak ve/veya sizinle ilgili uyuþmazlýklarý çözmek üzere kullanmamýz gerekebilir.

10. Yürürlükteki yasalar, mahkeme kararlarý, diðer adli süreçler veya geçerli düzenleyici makamlarýn þartlarýna uymak

Kiþisel bilgilerinizi yürürlükteki yasalar, mahkeme kararlarý, diðer adli süreçler veya geçerli düzenleyici makamlarýn þartlarýna uymak üzere kullanmamýz gerekebilir. Bunu yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ve meþru menfaatimiz kapsamýnda olduðu için yaparýz.

11. Size anketler göndermek

Müþteri geri bildirim sürecimizin bir parçasý olarak zaman zaman size anketler gönderebiliriz. Ürünlerimizi/hizmetlerimizi en yüksek standartlarda saðladýðýmýzdan emin olmak adýna sizden geri bildirimde bulunmanýzý istemek meþru menfaatimiz kapsamýndadýr. Ancak, zaman zaman sizden baþka anketlere katýlmanýzý da isteyebiliriz ve söz konusu ankete katýlmayý kabul etmeniz halinde, anketin bir parçasý olarak topladýðýmýz kiþisel verilerinizi kullanmamýz için onayýnýz gerekir. Anket sonuçlarý herhangi bir üçüncü tarafla paylaþýlmadan önce, müþteri geri bildirimi ya da baþka türlü gönderilecek herhangi bir ankete verilen tüm yanýtlar toplanýr ve anonim hale getirilir.

12. Veri analizi

Ýnternet sayfalarýmýz ve e-postalarýmýzda, yazýþmalarýn alýnmasýný izlememizi ve internet sayfamýzý ziyaret eden veya yazýþmamýzý açan kullanýcý sayýsýný hesaplamamýzý saðlayan web iþaretçileri veya piksel etiketleri veya benzeri diðer veri analizi araçlarý bulunabilir. Kiþisel bilgileriniz tamamen anonim hale getirildiði durumlarda, söz konusu bilgiler artýk kiþisel bilgi niteliði taþýmadýðýndan yasal bir dayanak gerekmez. Ancak, kiþisel bilgilerinizin anonim halde olmadýðý durumlarda, saðlamýþ olduðumuz ürün ve hizmetlerin söz konusu pazarla uyumlu olmasýný saðlamak adýna ilgili kiþisel verileri sürekli olarak deðerlendirmeye tabi tutmak meþru menfaatimizdir.

13. Pazarlama amaçlarý

Kiþisel bilgilerinizi, en son ürün ve hizmetlerimizden her zaman haberdar olmanýzý saðlamak adýna pazarlama yazýþmalarýný e-posta veya telefon veya diðer kabul edilmiþ iletiþim araçlarý (sosyal medya kampanyalarý dahil) yoluyla tarafýnýza göndermek üzere kullanabiliriz. Pazarlama iletiþimlerini tarafýnýza göndermemiz durumunda, söz konusu iþlem onayýnýz temelinde veya meþru menfaatimiz kapsamýnda gerçekleþtirilir.

14. Þirket içi iþlemler ve kayýt tutma amacýyla

Kiþisel bilgilerinizi þirket içi iþlemler, araþtýrma ve kayýt tutma amaçlarý doðrultusunda iþlememiz gerekebilir. Söz konusu veri iþlemi süreci meþru menfaatimiz kapsamýndadýr ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereklidir. Bu, tarafýnýza saðlamýz olduðumuz hizmet ve ürünler ve sizinle kurmuþ olduðumuz iliþki ile baðlantýlý olarak tarafýnýzla gerçekleþtirdiðimiz herhangi bir yazýþmayý içerebilir. Ayrýca, sözleþmeden doðan yükümlülüklerinizi sizinle kurmuþ olduðumuz iliþkinin yasal dayanaðý olan sözleþme uyarýnca yerine getirdiðinizden emin olmak adýna kayýtlar tutacaðýz.

15. Kurumsal yeniden yapýlandýrma

Kurumsal yeniden yapýlandýrma sürecine tabi olmamýz veya iþletmemizin tamamýnýn veya bir bölümünün üçüncü bir tarafça satýn alýnmasý durumunda, kiþisel bilgilerinizi söz konusu yeniden yapýlandýrma veya satýn alma iþlemleri ile baðlantýlý olarak kullanmamýz gerekebilir. Söz konusu iþlem bilgilerinizin uygun ifa kapsamýnda paylaþýlmasýný içerebilir. Size karþý üstlendiðimiz yasal/düzenleyici yükümlülüðü yerine getirmemiz koþuluyla, bilgilerinizi kullanmak meþru menfaatimiz kapsamýndadýr.

16. Güvenlik

Tesislerimize girmeniz durumunda, görüntünüzü güvenlik amaçlarý doðrultusunda CCTV sistemi üzerinden kaydedebiliriz. Ýlgili günde tesislerimize giriþ yapanlarýn kaydýný tutmak amacýyla bilgilerinizi alabiliriz. Güvenli bir iþ ortamýný muhafaza etmek adýna söz konusu iþlemleri uygulamak meþru menfaatimiz kapsamýndadýr.

Kiþisel bilgilerinizin açýklanmasý

Þirket, aþaðýdakiler haricinde, müþterilerinin gizli bilgilerini herhangi bir üçüncü tarafa açýklamaz: (a) Yürürlükteki Yasalar uyarýnca ve/veya kapsamýnda gerekli görülmesi halinde; (b) ifþa iþleminin kamu yararýna olmasý durumunda; (c) meþru iþletme çýkarlarýmýzýn söz konusu ifþa iþlemini gerektirmesi durumunda; veya (d) talebiniz üzerine veya onayýnýz doðrultusunda ya da aþaðýda belirtilen kiþilere. Þirket, düzenleyici bir makam tarafýndan aksi belirtilmedikçe, söz konusu açýklamanýn “bilmesi gereken” esasý temelinde yapýlmasý için elinden gelen çabayý gösterecektir. Bu koþullar altýnda, Þirket bu tür bilgilerin gizli niteliði konusunda üçüncü kiþiyi açýkça bilgilendirir.

Kiþisel verilerinizi yukarýda belirtilen amaçlarla kullanmanýn bir parçasý olarak, Þirket kiþisel bilgilerinizi aþaðýdakilere açýklayabilir:

 • Thara Heights Ltd'nin herhangi bir ortaðý, yani nihai holding þirketlerimizden ve baðlý ortaklýklarýndan herhangi biri bu tür bilgileri alabilir;
 • Ýdari, mali, hukuk, sigorta, araþtýrma veya diðer hizmetleri saðlamak üzere iþe alýnan hizmet saðlayýcýlarý ve uzman danýþmanlar gibi bazý üçüncü taraflar da dahil olmak üzere iþ amaçlarýmýz doðrultusunda Ýþ Ortaklarýmýz;
 • karþýlýklý iþ iliþkimiz bulunan giriþimciler;
 • yasa uyarýnca kabul edilen veya yetkilendirilen iþletme taraflarý, kredi saðlayýcýlar, mahkemeler, hakem heyetleri ve düzenleyici makamlar;
 • Þirket adýna ve/veya söz konusu hususlara (örneðin, üçüncü taraf para yatýrma iþlemleri) iliþkin bir soruþturma baþlatmak üzere açýlan ticaret hesabýnda/hesaplarýnda yapýlan para yatýrma veya çekme iþlemlerinden kaynaklan hususlarla baðlantýlý olarak ödeme hizmeti saðlayýcýlarý (PSP’ler) ve/veya bankacýlýk kurumlarý;
 • tarafýnýzca yetkilendirilmiþ herhangi bir kiþi.

Þirketin kiþisel bilgilerinizi müþterilerin talep ettiði hizmetleri yerine getirmek için kart iþleme þirketleri veya bankalar gibi ticari taraflara ifþa etmesi durumunda, bu üçüncü taraflar yasal ve diðer yükümlülükleri yerine getirmek için bilgilerinizi saklayabilir.

Genel olarak, söz konusu kiþisel verileri iþleyen veya elinde tutan, Thara Heights Ltd dýþýndaki kuruluþlardan söz konusu bilgilerin gizliliðini kabul etmesini, herhangi bir bireyin gizlilik hakkýna saygý göstermesini v ilgili tüm veri koruma yasalarý ve bu Gizlilik Politikasýna uymasýný talep ederiz. Kredi referans ajanslarý (varsa ve uygun olmasý halinde) gibi üçüncü taraf hizmet saðlayýcýlarý, bizim adýmýza yürütülen tüm araþtýrma çalýþmalarýnýn kaydýný tutabilir ve araþtýrma ayrýntýlarýný diðer þirketlere araþtýrma çalýþmalarýnda yardýmcý olmak için kullanabilir. Kiþisel bilgilerinizin, kiþisel bilgilerinizin veri denetleyicisi olarak görev yapan harici üçüncü taraflarca kullanýlmasýnýn bu Gizlilik Politikasý kapsamýnda olmadýðýný ve gizlilik standartlarýmýza ve prosedürlerimize tabi olmadýðýný lütfen unutmayýn.

Müþteriler, Þirketin internet sitemizin kullanýmý sýrasýnda veya anketler gibi diðer yöntemler aracýlýðýyla toplanan verileri Þirketin ticari faaliyetlerini geliþtirmek adýna istatistiksel amaçlar kapsamýnda zaman zaman analiz edebileceðini kabul ve beyan eder.

Avrupa Ekonomik Alaný (EEA) Dýþýndaki Veri Aktarýmlarý

Kiþisel bilgilerinizi Avrupa Ekonomik Alaný dýþýnda bulunan diðer Thara Heights Ltd þirketleri veya grup þirketleri ya da bizim adýmýza faaliyetlerde bulunan veri iþleyicilerine aktarabiliriz. Bilgilerinizi EEA dýþýnda bulunan bir kuruma aktarmamýz durumunda, söz konusu aktarým iþleminin yasalara uygun þekilde yapýlmasýný ve üçüncü ülkelerde bulunan Veri Ýþleyicilerinin Avrupa veri koruma standartlarýna uygun hareket etmek ve verilerinizi GDPR’nin 46’ncý Maddesi uyarýnca aktarmak ile yükümlü olmasýný saðlayacaðýz. Bilgilerinizi ABD’de bulunan veri iþleyicilerine aktarmamýz durumunda, bazý hallerde geçerli standart sözleþme maddeleri, baðlayýcý þirket kurallarý, AB-ABD Gizlilik Kalkaný veya yürürlükteki diðer muadil düzenlemelere itimat edebiliriz.

Yukarýdakiler ýþýðýnda, kiþisel verileriniz EEA dýþýnda bizim veya veri iþleyicilerimiz adýna çalýþan personel tarafýndan iþlenebilir. Söz konusu personel, taleplerinizin yerine getirilmesi, ödeme bilgilerinizin iþlenmesi ve destek hizmetlerin saðlanmasý gibi iþlemlerde bulunabilir. Kiþisel verilerinizi saðlayarak söz konusu veri aktarýmý, saklama ve iþleme süreçlerini kabul edersiniz. Þirket, verilerinizin güvenli ve bu Gizlilik Politikasýna uygun þekilde ele alýnmasýný saðlamak için makul surette gerekli tüm adýmlarý atacaktýr.

Hizmetlerimizi kullanmanýz sonucunda toplanan bilgiler

Þirketin internet sitesinde/sitelerinde kullanýlan takip sistemleri kiþisel verilerinizi müþterilere/potansiyel müþterilere sunulan hizmetleri optimize etmek amacýyla toplayabilir. Ýnterneti sitesi söz konusu bilgileri aþaðýdaki yöntemleri kullanarak toplar:

Cihaz bilgileri

Þirket internet sitesine/sitelerine eriþmek ve iþlemler yürütmek üzere kullandýðýnýz cihazý tanýtarak internet sitemizin/sitelerimizin en güncel versiyonuna ulaþabilirsiniz.

Günlük bilgileri

Sitedeki belirli davranýþlarýn günlüðe kaydedilmesi, þirketin kullanýcý iþlemlerini izlemesini ve dolayýsýyla oluþabilecek sorunlarý gidermesini saðlar.

Konum bilgileri

IP adresinizi kullanmak, bulunduðunuz ülke temelinde size sunduðumuz internet sitesi içeriðimizi yerelleþtirmemize ve sitelerimizdeki kullanýcý deneyiminizi geliþtirmemize yardýmcý olur.

Çerezler

Çerezler, internet sitelerimizden tarayýcýnýza gönderilen ve bilgisayarýnýzýn sabit diskinde depolanan az miktarda veri içeren metin dosyalarýdýr. Çerezler, internet sitelerimizin ve internet sitesi ziyaretçilerinizin performansýný artýrmamýza, referansýnýzý takip etmemize ve gelecekteki reklam kampanyalarýmýzý geliþtirmemize yardýmcý olur.

Yerel depolama

Ticaret hesabýnýzý etkinleþtirmek için doðrulama belgelerini tarafýmýza Þirket Üye Alaný üzerinden göndermelisiniz. Bu belgeler, güvenli bir 128 bit SSL baðlantýsý üzerinden iletilir ve güvenli bir yerde saklanýr.

Çerezler

Ýnternet çerezleri, internet sitelerimizden tarayýcýnýza gönderilen ve internet sitelerimizi kullanýrken bilgisayarýnýzýn sabit diskinde saklanan küçük veri parçalarýdýr ve benzersiz bir kimlik numarasý içerebilir. Bu bilgileri toplamanýn amacý, internet sayfalarýmýzýn ihtiyaçlarýnýza veya tercihlerinize göre sunulmasý da dahil olmak üzere internet sitelerimizde daha uygun ve etkili bir deneyim sunmaktýr.

Çerezler, internetteki birçok internet sitesinde sýklýkla kullanýlýr ve tarayýcýnýzdaki tercihlerinizi ve seçeneklerinizi deðiþtirerek bir çerezin kabul edilip edilmeyeceðini ve nasýl yapýlacaðýný seçebilirsiniz. Tarayýcýnýzda, özellikle Þirkete Üye Alaný ve internet sitelerimizin diðer güvenli kýsýmlarýnda çerez kabulünü devre dýþý býrakmayý seçerseniz, internet sitelerimizin bazý bölümlerine eriþemeyebilirsiniz. Bu nedenle, çevrimiçi hizmetlerimizin tamamýndan yararlanmak için çerez kabulünü etkinleþtirmenizi öneririz.

Ayrýca çerezleri, internet sitelerimizi daha önce ziyaret etmiþ ve ürün ve hizmetlerimize ilgi gösteren kullanýcýlara ulaþmak üzere yeniden pazarlama özellikleri kapsamýnda kullanýyoruz. Web sitelerimizdeki önceki kullanýmlarýnýza baðlý olarak, reklamlarýmýzý internet üzerinden size göstermek amacýyla Google ve AdRoll gibi üçüncü taraf satýcýlardan periyodik olarak faydalanabiliriz. Google’ýn Reklam Ayarlarý sayfasýný ve DoubleClick opt-out sayfasýný ziyaret ederek çerezlerin bu özel kullanýmýný istediðiniz zaman devre dýþý býrakabilirsiniz.

Þirket oturum çerezleri ve kalýcý çerezler kullanýr. Oturum çerezi belirli bir süre sonra veya tarayýcý penceresi kapatýldýðýnda sona erer. Kalýcý çerez uzun bir süre sabit diskinizde kalýr. Kalýcý çerezleri internet tarayýcýnýzýn “Yardým” dosyasýnda saðlanan talimatlarý uygulayarak kaldýrabilirsiniz.

Onayýnýzý nasýl alýyoruz

Kiþisel bilgi kullanýmýnýn onayýnýzý gerektirdiði hallerde, bu onay, iþ iliþkimizi düzenleyen ve internet sitelerimizde yer alan Müþteri Sözleþmesi/Ýþletme Þart ve Koþullarý veya sizinle yapmýþ olduðumuz baþka bir sözleþme veya zaman zaman tarafýnýzla gerçekleþtirdiðimiz yazýþmalara uygun þekilde saðlanacaktýr.

Kiþisel verileriniz iþlenmesine iliþkin yasal dayanak için onayýnýza ihtiyaç duymamýz durumunda, bu Gizlilik Politikasýnda belirtilen iletiþim bilgileri üzerinde bizimle iletiþime geçerek söz konusu onayý iptal etme hakkýna sahip olacaksýnýz.

Kiþisel verilerinizin depolanmasý ve alýkoyma süresi

Bilgilerinizin gizliliðini korumak bizimle kiþisel olarak, telefonla, postayla, internet üzerinden veya baþka bir elektronik ortamda etkileþime girdiðiniz hallerde de büyük önem arz eder. Kiþisel bilgileri sizinle bir iþ iliþkimiz bulunduðu sürece, güvenli bilgisayar depolama aygýtlarý ve kaðýt esaslý dosyalar ve diðer kayýtlarda muhafaza edeceðiz ve elimizde bulunan bilgileri kötü amaçlý kullaným, kayýp, yetkisiz eriþim, deðiþiklik veya ifþaya karþý korumak adýna gerekli önlemleri alacaðýz.

Kiþisel bilgilerin artýk toplanma amacý kapsamýnda gerekli olmadýðýna karar vermemiz durumunda, sizi tanýmlayan her türlü bilgiyi kaldýracaðýz ya da kayýtlarý güvenli bir þekilde imha edeceðiz. Ancak, kayýtlarý önemli bir süre muhafaza etmemiz gerekebilir. Örneðin, sizinle olan iþ iliþkimiz sona erdikten sonra 5 yýl boyunca aþaðýdakileri muhafaza etmemizi gerektiren bazý kara para aklamayla mücadele yasalarýna tabiyiz:

 • müþteri durum tespiti yükümlülüklerine uymak için kullandýðýmýz belgelerin bir kopyasý;
 • sizinle gerçekleþtirdiðimiz iþlemler ve bizimle olan iþ iliþkinizin kanýtlarý ve kayýtlarý

Ayrýca, telefonla, elektronik olarak, þahsen veya baþka bir þekilde, kayýtlý iletiþim biçiminde muhafaza ettiðimiz kiþisel bilgiler, yerel düzenleyici gerekliliklere (yani sizinle olan iþ iliþkimizin sona ermesinden sonra 5 yýl boyunca) uygun olarak tutulacaktýr. Pazarlama yazýþmalarýný almayý reddetmeniz durumunda, bilgilerinizi ilgili listelerde tutarak söz konusu yazýþmalarý almadýðýnýzdan emin olacaðýz.

Yasal, düzenleyici veya teknik nedenlerle silemezsek verilerinizi beþ (5) yýldan daha uzun süre saklayabiliriz.

Kiþisel bilgilerinizle ilgili haklarýnýz

Muhafaza ettiðimiz kiþisel bilgilerinize iliþkin haklar aþaðýda belirtilmiþtir.

Bilgiler ve eriþim

Bize danýþmanýz durumunda kiþisel bilgileriniz iþlenip iþlenmediðini, ve iþlenmesi halinde, hangi tür bilgileri iþlediðimizi tarafýnýza bildireceðiz ve talep edilmesi durumunda söz konusu kiþisel bilgilerin bir kopyasýný (diðer belirli detaylar dahil) talep tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde tarafýnýza sunacaðýz. Ek kopyaya ihtiyacýnýz varsa, makul bir idare ücreti almamýz gerekebilir.

Düzeltme

Muhafaza ettiðimiz kiþisel bilgileriniz yanlýþ veya eksik olmasý durumunda, bunlarý düzeltme yetkisine sahipsiniz. Kiþisel bilgilerinizi baþkalarý ile paylaþmamýz durumunda, uygun hallerde ilgili taraflarý düzeltme iþlemi hakkýnda bilgilendireceðiz. Talebiniz üzerine ve uygun ve yasal olmasý durumunda, kendileri ile doðrudan iletiþime geçmeniz adýna kiþisel bilgilerinizi paylaþtýðýmýz taraflar hakkýnda sizi bilgilendireceðiz.

Kiþisel bilgilerinize iliþkin deðiþikleri [email protected] adresine e-posta göndererek bize bildirebilirsiniz. Þirket, kiþisel bilgilerinizi saðlamýþ olduðunuz talimatlara uygun þekilde deðiþtirecek. Söz konusu talepleri yerine getirmek için bazý durumlarda sizden kanýt olarak tamamlayýcý belgeleri, yani düzenleyici veya yasal amaçlar kapsamýnda muhafaza etmemiz gereken kiþisel bilgileri, talep edebiliriz.

Silme

Muhafaza etme ihtiyacýnýn ortadan kalktýðý hallerde kiþisel bilgilerinizin silinmesini veya kaldýrýlmasýný talep edebilir veya ilgili verileri muhafaza etme yükümlülüðümüzün ortadan kalmasý durumunda bu hususa iliþkin onayýnýzý (bulunmasý halinde) iptal edebilirsiniz. Bu talep, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarýnca uymamýz gereken alýkoyma sýnýrlamalarýna ve 'Kiþisel Bilgilerinizin Saklanmasý ve Alýkoyma Süresi' bölümüne tabidir. Kiþisel bilgilerinizi baþkalarý ile paylaþmamýz durumunda, uygun hallerde ilgili taraflarý silme iþlemi hakkýnda bilgilendireceðiz. Talebiniz üzerine ve uygun ve yasal olmasý durumunda, kendileri ile doðrudan iletiþime geçmeniz adýna kiþisel bilgilerinizi paylaþtýðýmýz taraflar hakkýnda sizi bilgilendireceðiz.

Veri iþleme sýnýrlamalarý

Söz konusu kiþisel bilgilerin doðruluðu hakkýnda itirazda bulunduðunuz veya iþlenmesine itiraz ettiðiniz durumlarda kiþisel verilerinizin iþlenmesine iliþkin sürecin durdurulmasýný talep edebilirsiniz. Ancak, söz konusu talep kiþisel bilgilerinizin saklanmasýna mani deðildir. Herhangi bir kýsýtlamadan feragat etmeden önce sizi bilgilendireceðiz. Kiþisel bilgilerinizi baþkalarý ile paylaþmamýz durumunda, uygun hallerde ilgili taraflarý sýnýrlama hakkýnda bilgilendireceðiz. Talebiniz üzerine ve uygun ve yasal olmasý durumunda, kendileri ile doðrudan iletiþime geçmeniz adýna kiþisel bilgilerinizi paylaþtýðýmýz taraflar hakkýnda sizi bilgilendireceðiz.

Veri taþýnabilirliði

Genel Veri Koruma Yönetmeliði (679/2016) uyarýnca, bazý durumlarda, (yapýlandýrýlmýþ, yaygýn olarak kullanýlan ve makine tarafýndan okunabilir biçimde) tarafýmýza saðlamýþ olduðunuz kiþisel bilgileri alma ve baþka bir yerde yeniden kullanma veya söz konusu bilgilerin tercih ettiðiniz bir üçüncü tarafa aktarýlmasýný talep etme hakkýna sahipsiniz.

Ýtiraz

Kiþisel verilerinizin iþlenmesine iliþkin sürecin durdurulmasýný talep edebilirsiniz ve söz konusu talep aþaðýdaki hallerde yerine getirilecektir:

 • söz konusu veri iþleme sürecine iliþkin zorunlu yasal nedenleri sergilediðimiz durumlar hariç, kiþisel verilerinizi iþlemeye yönelik meþru menfaatlerimize veya baþkalarýnýn bu yöndeki meþru menfaatlerine itimat ettiðimiz hallerde;
 • kiþisel verilerinizin doðrudan pazarlama amaçlarý kapsamýnda iþlendiði hallerde;
 • söz konusu veri iþleme sürecinin kamu yararýna yürütülen bir görevin ifasý için gerekli olduðu durumlar hariç, kiþisel verilerinizin araþtýrma amaçlarý kapsamýnda iþlendiði hallerde.
Otomatik karar alma ve profil çýkarma

Hizmetleri kullanma kabiliyetinizi etkileyen ve üzerinde baþka önemli etkilere neden olan otomatik bir süreç (örneðin, otomatik profil çýkarma) temelinde sizin hakkýnýzda bir kararda bulunmamýz halinde, söz konusu kararýn aramýzda bir sözleþme imzalamak veya mevcut bir sözleþmenin ifasý için gerekli olduðunu kanýtlamadýkça, söz konusu karara tabi olmamayý talep edebilirsiniz. Söz konusu kararýn bir sözleþmenin imzalanmasý veya ifasý için gerekli olduðu hallerde bile, bu karara itiraz edebilir ve insan müdahalesi talebinde bulunabilirsiniz.

Kiþisel verilerinizi saðlamayý reddetme seçeneði

Kiþisel verilerinizi kullanmamýzý istememeniz durumunda, [email protected] adresine e-posta göndererek söz konusu hususu Þirkete bildirebilirsiniz. Bu yönde bir karar almanýz durumunda, bizden talep etmiþ olduðunuz bilgileri, hizmetleri ve/veya ürünleri saðlamaya devam edemeyeceðiz ve size karþý bu yönde herhangi bir sorumluluðumuz bulunmayacaktýr.

Yasal uyarý

Kurallar ve yönetmelikler uyarýnca gerekli görülmesi ve Þirketin söz konusu ifþa iþleminin haklarýmýzýn korunmasý ve herhangi bir yargý ve/veya diðer hukuki iþlemler, mahkeme emri, ibraz edilen yasal süreçlere uygunluk saðlanmasý adýna ve devlet, hükümetlerarasý ve/veya diðer düzenleyici kuruluþlar uyarýnca gerekli olduðuna karar verdiði hallerde Þirket kiþisel bilgilerinizi ifþa etme hakkýný saklý tutar. Þirket, kiþisel bilgilerin kötü amaçlý kullanýmý veya kaybolmasýndan ve/veya Þirket internet sitelerinde Þirketin eriþimi bulunmayan veya kontrolünden olmayan diðer süreçlerden sorumlu deðildir. Þirket, þifrelerinizin kötü amaçlý kullanýmý veya el deðiþtirmesi, ihmalkar veya kötü niyetli müdahale ve/veya sizden kaynaklý baþka bir husus nedeniyle kiþisel bilgilerinizin yasa dýþý veya yetkisiz kullanýmýndan sorumlu deðildir.

Ýþbu Gizlilik Politikasýnda deðiþiklik

Gizlilik Politikamýz, yeni yasalar ve teknolojiler, iþlem ve uygulamalarýmýzdaki deðiþiklikleri göz önünde bulundurmak ve deðiþin süreçlerle uyumlu olmasýný saðlamak adýna zaman zaman gözden geçirilir.

Gizlilik Politikamýzý deðiþtirmeye karar vermemiz durumunda, hangi tür bilgileri topladýðýmýz, bunlarý nasýl ve hangi þartlar altýnda kullandýðýmýz ve ifþa ettiðimiz konusunda tarafýnýzý bilgilendirmek adýna söz konusu deðiþiklikleri bu Gizlilik Politikasý ve uygun gördüðümüz diðer yerlerde paylaþacaðýz.

Þikayetleriniz mi var?

Gizlilik uygulamalarý hakkýnda endiþelerinizin olmasý durumunda þikayette bulunabilirsiniz. Söz konusu þikayet derhal ele alýnacaktýr. Þikayette bulunmak için [email protected] adresine e-posta göndererek bize ulaþabilirsiniz.

Bize ulaþýn

Ýþbu Gizlilik Politikasýna iliþkin sorularýnýzýn olmasý durumunda [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.