Tạo hồ sơ
Tạo mật khẩu

Sử dụng từ 5 đến 15 ký tự

Sử dụng cả chữ cái viết hoa và viết thường

Sử dụng kết hợp cả số và chữ cái không dấu

Bằng cách nhấp chọn Tiếp tục, Bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với chúng tôi Điều khoản và Điều kiện , Thỏa thuận đối tácChính sách quyền riêng tư.

Bạn đã đăng ký?Đăng nhập ở đây
Đăng nhập
CAPTCHA
Bạn chưa đăng ký?Đăng ký ở đây

Điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

1. Chương trình này là mối quan hệ rõ ràng giữa các doanh nghiệp, cả Công ty cũng như Đối Tác đều tham gia vào mối quan hệ này trong khả năng kinh doanh của mình chứ không như phải là Công ty với khách hàng.

2. Qua việc cung cấp đầy đủ thông tin và chấp nhận Đơn đăng ký trở thành Đối Tác, Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận.

3. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc với Đối Tác sau khi Đơn đăng ký Đối tác được gửi nhưng sẽ không ràng buộc hay có hiệu lực liên quan đến Công ty cho đến khi Công ty phê duyệt Đơn đăng ký Đối tác.

4. Công ty sẽ đánh giá Đơn đăng ký trở thành Đối tác của Quý khách nộp qua đây, và sẽ thông báo cho Đối tác bằng văn bản (email) cho dù Đơn đăng ký được chấp nhận hay bị từ chối. Công ty có toàn quyền đơn phương quyết định từ chối mọi đơn đăng ký.

5. Chương trình này dành cho các nhà phát hành trang web chuyên nghiệp.

Thời hạn và chấm dứt

1. Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi Quý khách được chấp thuận là một Đối tác và sẽ tiếp tục trừ phi, và cho đến khi Công ty hoặc Đối tác gửi văn bản thông báo muốn chấm dứt Thỏa thuận cho bên kia. Trong trường hợp đó, Thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Công ty hoặc Đối tác có thể chấm dứt tùy ý, có lý do hoặc không có lý do. Để thông báo chấm dứt, việc gửi thông báo qua email được coi là một hình thức thông báo bằng văn bản và có hiệu lực ngay lập tức.

2. Khi Thỏa thuận chấm dứt, Chi nhánh phải xóa tất cả các biểu ngữ/tài liệu và vô hiệu hóa tất cả các liên kết trên trang web. Tất cả các quyền và giấy phép được cấp trong Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Chi nhánh phải trả lại cho Công ty mọi thông tin bí mật cũng như tất cả các bản sao đang sở hữu, giám sát và kiểm soát về thông tin đó, đồng thời ngừng tất cả việc sử dụng các nhãn hiệu liên quan của Công ty.

3. Nếu phát hiện thấy trang web Đối tác không phù hợp, Công ty có thể chấm dứt Thỏa thuận này (theo quyết định riêng của Công ty), số dư còn lại sẽ bị mất ngay khi đóng. Các trang web không phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở loại hình:(1) Nhắm vào trẻ em, hiển thị nội dung khiêu dâm hoặc các hành vi tình dục bất hợp pháp khác; (2) Tuyên truyền bạo lực, tuyên truyền phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tính dục hoặc tuổi tác; (3) Tuyên truyền các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay vi phạm bất kỳ quy định quảng cáo hoặc quy tắc thực hành nào có liên quan

4. Tài khoản chi nhánh Gian lận và Không hoạt động (6 tháng không hoạt động) bị coi là đóng, số dư còn lại sẽ bị mất khi đóng.

5. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, Đối tác có thể được ủy thác thông tin bí mật liên quan đến kinh doanh, hoạt động hoặc công nghệ cơ bản của Chương trình Đối tác (bao gồm cả phí hoa hồng bạn đã kiếm được theo chương trình). Đối tác đồng ý không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin bí mật cho người thứ ba hoặc các bên ở ngoài, trừ phi có văn bản đồng ý trước của Công ty. Nghĩa vụ của Đối tác liên quan đến thông tin bí mật sẽ tồn tại ngay cả khi Thỏa thuận này chấm dứt.

6. Đối tác sẽ chỉ được hưởng Hoa hồng đã kiếm được nhưng chưa được trả kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận này; tuy nhiên với điều kiện là Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Đối tác trong một khoảng thời gian hợp lý để đảm bảo thanh toán chính xác số tiền. Đối tác sẽ không đủ điều kiện kiếm hoặc nhận hoa hồng sau ngày chấm dứt hiệu lực.

7. Nếu Đối tác bị Công ty chấm dứt do vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này, Công ty sẽ có quyền giữ lại các khoản Hoa hồng Đối tác kiếm được nhưng chưa được thanh toán kể từ ngày chấm dứt làm tài sản thế chấp cho khiếu nại phát sinh từ vi phạm đó.

8. Đối tác sẽ giải phóng Công ty khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ các nghĩa vụ có bản chất vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không giúp Chi nhánh thoát khỏi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hành vi bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này trước thời điểm chấm dứt và/hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ vi phạm liên quan đến Thông tin bí mật ngay cả khi vi phạm phát sinh tại thời điểm sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

Quyền và nghĩa vụ của công ty

1. Công ty sẽ cung cấp cho Đối tác tất cả thông tin và tài liệu tiếp thị cần thiết để triển khai Liên kết. Đối tác có thể hiển thị Liên kết thường xuyên và ở nhiều khu vực trên trang web của họ, tùy theo ý muốn

2. Công ty sẽ quản lý doanh thu tạo ra thông qua Liên kết, ghi lại doanh thu thuần và tổng số tiền hoa hồng kiếm được thông qua Liên kết, cung cấp cho Đối tác số liệu thống kê hoa hồng và xử lý toàn bộ dịch vụ khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Mỗi khách hàng được giới thiệu sẽ được cấp mã nhận dạng theo dõi riêng. Công ty sẽ cung cấp cho Đối tác các công cụ cho phép Đối tác giám sát Phí hoa hồng và các khoản thanh toán Phí hoa hồng nói trên vào tài khoản Đối tác bằng hệ thống giám sát trực tuyến tại một trang web an toàn.

3. Công ty sẽ trả cho Đối tác khoản thù lao tùy thuộc vào doanh thu thuần và lưu lượng truy cập tạo ra, theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

4. Công ty có quyền từ chối cho thành viên Đối tác đăng ký hoặc đóng tài khoản của họ nếu cần thiết, theo chỉ dẫn của công ty hoặc theo các điều khoản và điều kiện trên trang web của Công ty. Qua việc mở tài khoản với trang web của Công ty, mỗi thành viên Đối tác đồng ý áp dụng tất cả các quy tắc, chính sách và hoạt động sản xuất hiện hành như vậy.

Quyền và Nghĩa vụ của Đối tác

1. Đối tác duy trì và vận hành trang web của mình.

2. Đối tác phải nỗ lực hết mình để tích cực quảng cáo, tiếp thị và quảng bá thật hiệu quả trang web của Công ty một cách rộng rãi, mạnh mẽ nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty và Đối tác, theo cách thức đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của Công ty áp dụng trong từng thời điểm.

3. Trách nhiệm của Đối tác là đảm bảo thực hiện theo dõi chính xác trên trang web của mình. Công ty không chịu trách nhiệm đối với Phí hoa hồng được tạo từ các thành viên Đối tác có thông tin theo dõi không chính xác hoặc không đầy đủ.

4. Bất kỳ Đối tác nào bị phát hiện gửi thư rác sẽ chỉ nhận được một cảnh báo để ngừng các hoạt động đó. Nếu Đối tác đó bị phát hiện lặp lại hành vi gửi thư rác, thỏa thuận sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Đối tác không được đưa ra bất kỳ khiếu nại, tuyên bố hay bảo đảm nào liên quan đến Công ty và Đối tác không có thẩm quyền cũng như không được ràng buộc Công ty với bất kỳ nghĩa vụ nào.

5. Đối tác cũng không được đăng ký hoặc ghi danh đăng ký tên miền tương tự với một tên miền do trang web Công ty sử dụng hoặc đăng ký bằng tên trang web Công ty hay bất kỳ tên nào khác có thể được hiểu hoặc suy ra là trang web của Công ty.

6. Đối tác không được mua hoặc đăng ký từ khóa, cụm từ tìm kiếm hoặc số nhận dạng khác để sử dụng trong công cụ tìm kiếm, cổng thông tin, dịch vụ quảng cáo được tài trợ hay dịch vụ tìm kiếm hoặc giới thiệu khác giống hoặc tương tự như nhãn hiệu, biến thể nào của trang web Công ty, hoặc chứa các từ khóa metatag trên trang web giống hoặc tương tự như nhãn hiệu bất kỳ của trang web Công ty.

7. Đối tác chỉ được sử dụng các tài liệu quảng cáo/tiếp thị được phê duyệt (như biểu ngữ, công cụ tạo thư html, hình ảnh và logo) và không được thay đổi giao diện cũng như không nhắc đến trang web của Công ty trong bất kỳ tài liệu quảng cáo nào ngoài các tài liệu có sẵn từ trang web của Công ty. Hình thức và cú pháp của các liên kết chuyển siêu văn bản được Công ty thiết kế và chỉ định và tạo thành hình thức đại diện được ủy quyền và cho phép duy nhất của trang web Công ty.

8. Công ty có quyền đóng băng tài khoản Đối tác và/hoặc trừ tiền của Đối tác nếu bất kỳ lưu lượng nào bị cho là giới thiệu qua các hình thức gian lận hoặc do vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Trong trường hợp Đối tác là bên được kết nối biểu hiện bất kỳ hành vi hoặc hoạt động đáng ngờ nào (ví dụ: thông đồng, bảo hiểm rủi ro hoặc đặt cược nhỏ giữa một nhóm nhỏ thành viên) với ý định duy nhất là đủ điều kiện nhận hoa hồng, Công ty có quyền thực hiện mọi hành động, bao gồm nhưng không giới hạn việc tịch thu hoa hồng, chấm dứt Thỏa thuận này, v.v. Công ty sẽ điều tra và phán xét từng trường hợp và kháng nghị một cách riêng rẽ.

9. Công ty đã thiết lập các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ cơ sở dữ liệu của Khách hàng và Đối tác và quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu này bị hạn chế. Tuy nhiên, trách nhiệm của mỗi Đối tác là bảo vệ chống truy cập trái phép, nhằm đảm bảo không ai khác sử dụng thông tin đăng nhập để đăng xuất hoặc thoát khỏi trang web của Công ty khi không sử dụng và giữ bí mật thông tin đăng nhập.

Mối quan hệ của các bên

Không nội dung nào trong Thỏa thuận này hay hành động của bất kỳ Bên nào trong Thỏa thuận này được coi là cấu thành một Bên (hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của Bên đó) với tư cách là nhân viên, đại lý hoặc đại diện hợp pháp của Bên kia, cũng không tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, hiệp hội hoặc tổ chức nào giữa các Bên, cũng không trao cho bất kỳ Bên nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, quyền, quyền hạn hay thẩm quyền tham gia vào bất kỳ thỏa thuận, cam kết nào hay áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào thay mặt cho Bên kia.

Giao dịch lạm dụng

Công ty định nghĩa Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch, theo đó lợi nhuận được trả lại bằng cách tận dụng độ trễ của internet, giá bị trì hoãn do các vấn đề kỹ thuật hoặc các điều kiện khác gây ra hoặc khi cả hai lệnh mua và bán được nhập hoặc gần như cùng một lúc (tối thiểu là 30 giây yêu cầu cho mỗi lệnh đã mở đối với tài khoản giao dịch cơ bản và 120 giây là bắt buộc đối với tài khoản Người theo dõi trong CopyTrading). Giao dịch lướt sóng được coi là vi phạm nghiêm trọng Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, và như vậy, Công ty có toàn quyền quyết định hủy bỏ tất cả các khoản hoàn trả có thể được tạo ra cho toàn bộ mạng lưới của khách hàng.

Bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào, theo quyết định riêng của Công ty, về bất kỳ hình thức chênh lệch giá nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lợi nhuận không có rủi ro), lạm dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các mô hình hoạt động giao dịch của người tham gia cho thấy rằng người tham gia chỉ nhằm mục đích thu lợi về mặt tài chính mà không thực sự quan tâm đến giao dịch trên thị trường và / hoặc chấp nhận rủi ro thị trường; hoặc hoạt động giao dịch trong đó phần lớn giao dịch được mở lại trong cùng một công cụ giao dịch dưới 30 giây đối với tài khoản giao dịch cơ bản hoặc 120 giây đối với tài khoản Người theo dõi trong CopyTrade, sau khi giao dịch trong cùng hướng đã đóng), giữ tài khoản được bảo hiểm hoàn toàn hơn, hơn 50% thời gian giao dịch, bảo hiểm rủi ro nội bộ phối hợp với các bên khác hoặc bất kỳ hình thức bảo hiểm rủi ro nào khác nhằm mục đích lạm dụng ý định giao dịch, việc lạm dụng 'bảo vệ số dư âm' của chúng tôi, gian lận , thao túng, chênh lệch giá hoàn lại tiền hoặc bất kỳ hình thức hoạt động gian dối hoặc gian lận nào khác, cũng sẽ dẫn đến việc hủy bỏ tất cả các khoản hoàn trả có thể được tạo ra cho toàn bộ mạng lưới của khách hàng.

Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

1. Công ty không bảo đảm hoặc tuyên bố một cách rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến chương trình Đối tác, các sản phẩm của chúng tôi hoặc các thỏa thuận thanh toán Phí hoa hồng (bao gồm nhưng không giới hạn ở chức năng, bảo đảm về tính phù hợp, tính bán được, tính hợp pháp hoặc tính không vi phạm) và không thể hiện cũng như không ngụ ý bất kỳ bảo đảm nào phát sinh trong quá trình sử dụng về hiệu suất, giao dịch hoặc thương mại. Ngoài ra, Công ty không tuyên bố rằng hoạt động của trang web Công ty sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả, nếu có. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các báo cáo cung cấp trên trang web và cơ sở dữ liệu của Công ty, cơ sở dữ liệu sẽ được coi là chính xác.

2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc chương trình Đối tác, ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của Công ty phát sinh đối với Thỏa thuận này và chương trình Đối tác sẽ không vượt quá tổng Phí hoa hồng đã trả hoặc phải trả cho Đối tác theo Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được hiểu là cung cấp quyền, biện pháp hoặc lợi ích cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào không phải một bên của Thỏa thuận này. Nghĩa vụ của cả hai Bên theo Thỏa thuận này không cấu thành nghĩa vụ cá nhân của giám đốc, đối tác, nhân viên hoặc cổ đông của Công ty. Mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh theo Thỏa thuận này sẽ chỉ được thực hiện bằng Phí hoa hồng tạo ra.

3. Đối tác phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo Công ty, giám đốc, đối tác, nhân viên và đại diện của Công ty không bị tổn hại do cũng như trước mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, là kết quả của hoặc phát sinh từ hay có sự liên kết bất kỳ với (a) bất kỳ vi phạm nào của Chi nhánh về đảm bảo, tuyên bố hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận này, (b) việc thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ của Đối tác theo Thỏa thuận này, (c) sơ suất của Đối tác hoặc (d) bất kỳ thương tích nào gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các hành vi bất cẩn, cố ý hoặc thiếu sót của Đối tác hoặc việc sử dụng trái phép các biểu ngữ và liên kết hoặc chương trình Đối tác này.

4. Hiệu lực, việc xây dựng và thực hiện Thỏa thuận này cũng như mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh theo hay liên quan đến Thỏa thuận này hoặc tính thực thi của Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh và xây dựng theo luật pháp.