สร้างโปรไฟล์
สร้างรหัสผ่าน

ใช้ได้ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ตัวอักษร

ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

ใช้ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกัน

เมื่อคลิกดำเนินการต่อคุณได้ยืนยันว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงกับเราแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไข , ข้อตกลงหุ้นส่วน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ลงทะเบียนแล้วหรือไม่เข้าสู่ระบบที่นี่
เข้าสู่ระบบสมาชิก
CAPTCHA
ยังไมได้ลงทะเบียนใช่หรือไม่ลงทะเบียนได้ที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลเบื้องต้น

1. โปรแกรมนี้เป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธุรกิจโดยชัดแจ้งและทั้งบริษัทและพันธมิตรที่เข้าร่วมในศักยภาพของธุรกิจและไม่ใช่ในฐานะลูกค้า

2. เมื่อดำเนินการยอมรับการสมัครพันธมิตรเสร็จสิ้น พันธมิตรยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลง

3. ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับพันธมิตรเมื่อมีการส่งใบสมัครพันธมิตร แต่จะไม่ผูกพันหรือมีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจนกว่าบริษัทจะมีการอนุมัติใบสมัครพันธมิตร

4. บริษัทจะทำการประเมินใบสมัครของพันธมิตรที่ส่งมาและจะแจ้งให้พันธมิตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (อีเมล) ว่าใบสมัครนั้นได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนใด ๆ ตามดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

5. โปรแกรมนี้มีไว้สำหรับผู้เผยแพร่เว็บไซต์มืออาชีพ

ข้อกำหนดและการบอกเลิกสัญญา

1. เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อคุณได้รับการอนุมัติให้เป็นพันธมิตรและจะดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่และจนกว่า บริษัทหรือพันธมิตรจะแจ้งให้คนอื่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการยกเลิกข้อตกลง ในกรณีนี้ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกทันที การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามที่ประสงค์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทหรือพันธมิตร สำหรับวัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนการบอกเลิกสัญญา การส่งทางอีเมลถือว่าเป็นรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลทันที

2. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา พันธมิตรต้องลบแบนเนอร์/เอกสารทั้งหมดและปิดการใช้งานลิงก์ทั้งหมดจากเว็บไซต์ สิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดที่ให้ไว้ในข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันที พันธมิตรจะต้องส่งข้อมูลอันเป็นความลับใด ๆ ก็ตามกลับคืนไปยังบริษัทรวมถึงสำเนาทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครอง ดูแลและควบคุม และจะหยุดการใช้เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท

3. บริษัทอาจยุติข้อตกลงนี้ (ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) หากพบว่าเว็บไซต์พันธมิตรมีความไม่เหมาะสม ยอดเงินคงเหลือจะถูกริบเมื่อทำการปิด ไม่มีข้อจำกัด เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมรวมถึง: (1) มุ่งเป้าไปที่เด็ก แสดงภาพอนาจารหรือการกระทำทางเพศที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ (2) ส่งเสริมความรุนแรงส่งเสริม การเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ เพศศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศหรืออายุ (3) ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดข้อบังคับการโฆษณาหรือหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4. บัญชีพันธมิตรที่ฉ้อโกงและไม่เคลื่อนไหว (ไม่มีการใช้งาน 6 เดือน) จะถูกปิด ยอดเงินส่วนที่เหลือจะถูกริบเมื่อทำการปิดบัญชี

5. ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ พันธมิตรอาจได้รับความไว้วางไว้ด้วยข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การดำเนินงานหรือเทคโนโลยีพื้นฐานของโปรแกรมพันธมิตร (รวมถึงค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้รับภายใต้โปรแกรม) พันธมิตรตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ภาระผูกพันของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับจะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่ามีการยกเลิกข้อตกลงนี้

6. พันธมิตรจะมีสิทธิในค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวที่สมควรได้รับ แต่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน ณ วันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจระงับการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายของพันธมิตรในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับเงินจำนวนที่ถูกต้อง พันธมิตรจะไม่มีสิทธิ์ได้รับหรือรับค่าคอมมิชชั่นหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้

7. หากพันธมิตรถูกยกเลิกสัญญาโดยบริษัทเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ บริษัทจะมีสิทธิ์ระงับค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับแต่ยังไม่ได้รับค่าจ้างของพันธมิตร ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว

8. พันธมิตรจะปลดเปลื้องบริษัทจากภาระผูกพันและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังจากวันที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในลักษณะที่ได้รับการออกแบบมาให้มีผลต่อเนื่องแม้จะมีการบอกเลิกสัญญาก็ตาม การบอกเลิกสัญญาจะไม่ทำให้พันธมิตรบรรเทาจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการยกเลิกและ/หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับแม้ว่าการละเมิดจะเกิดขึ้นหลังจากการบอกเลิกสัญญาของข้อตกลง

สิทธิและภาระผูกพันของบริษัท

1. บริษัทจะให้ข้อมูลและสื่อการตลาดทั้งหมดแก่พันธมิตรที่จำเป็นสำหรับการใช้งานลิงก์ พันธมิตรสามารถแสดงลิงก์บ่อยและในหลาย ๆ พื้นที่ของเว็บไซต์ของตน/ตามที่พวกเขาต้องการ

2. บริษัทจะบริหารปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านลิงก์ บันทึกรายได้สุทธิและจำนวนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับผ่านลิงก์ จัดทำสถิติค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตร และจัดการบริการลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รหัสประจำตัวติดตามที่ไม่ซ้ำกันจะถูกกำหนดให้กับลูกค้าที่อ้างอิงทั้งหมด บริษัทจะให้บริการเครื่องมือพันธมิตรที่ช่วยให้พันธมิตรสามารถตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวลงในบัญชีพันธมิตรโดยใช้ระบบตรวจสอบออนไลน์ที่เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย

3. บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับพันธมิตรขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิและปริมาณการใช้งานที่สร้างขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสมาชิกพันธมิตรที่จะลงทะเบียนหรือปิดบัญชีของตน หากจำเป็นในทิศทางของบริษัทหรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์ของบริษัท ในการเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ของบริษัท สมาชิกพันธมิตรแต่ละคนตกลงว่าจะใช้กฎระเบียบ นโยบายและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด

สิทธิและภาระผูกพันของพันธมิตร

1. เว็บไซต์ดูแลรักษาและดำเนินการเว็บไซต์พันธมิตร

2. พันธมิตรจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพื่อโฆษณา ทำการตลาด และส่งเสริมเว็บไซต์ของบริษัทให้แพร่หลายและเชิงรุกมากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและพันธมิตร ซึ่งจะเป็นไปตามแนวทางของบริษัทที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

3. เป็นความรับผิดชอบของพันธมิตรที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้การติดตามที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของตน บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากพันธมิตรที่มีข้อมูลการติดตามที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

4. พันธมิตรที่พบว่ามีการส่งสแปม จะได้รับคำเตือนเพียงครั้งเดียวเพื่อยุติกิจกรรมเหล่านี้ หากพบพันธมิตรเดียวกันทำการส่งสแปมซ้ำ จะมีการยกเลิกข้อตกลงทันที พันธมิตรจะต้องไม่ทำการเรียกร้องหรือการรับรองใด ๆ หรือให้การรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและพันธมิตรจะไม่มีอำนาจและไม่ผูกพันบริษัทกับข้อผูกมัดใด ๆ

5. พันธมิตรจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือสมัครเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนใด ๆ ที่คล้ายกับชื่อโดเมนที่ใช้โดยหรือจดทะเบียนในชื่อของเว็บไซต์ของบริษัท/ หรือชื่ออื่นใดที่สามารถเข้าใจได้หรือเกี่ยวข้องว่าเป็นเว็บไซต์ของบริษัท

6. พันธมิตรไม่สามารถซื้อหรือลงทะเบียนคำหลัก คำค้นหาหรือตัวระบุอื่น ๆ เพื่อใช้ในเครื่องมือค้นหาใด ๆ พอร์ทัล บริการโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนหรือบริการการค้นหาหรือการอ้างอิงอื่น ๆ และเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์บริษัท การเปลี่ยนแปลง หรือรวมถึงคำสำคัญเมตาแท็กในเว็บไซต์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์

7. พันธมิตรจะใช้สื่อโฆษณา/การตลาดที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น (เช่น แบนเนอร์ จดหมาย html รูปภาพและโลโก้) และจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรืออ้างถึงเว็บไซต์ของบริษัท ในสื่อส่งเสริมการขายอื่นนอกเหนือจากที่มีในเว็บไซต์ของบริษัท รูปลักษณ์และไวยากรณ์ของลิงก์การถ่ายโอนได้รับการออกแบบและกำหนดโดยบริษัทและเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจและได้รับอนุญาตของเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดบัญชีพันธมิตรและ/หรือหักเงินจากพันธมิตรหากการเข้าชมใด ๆ ถูกอ้างอิงโดยวิธีการฉ้อโกงหรือเป็นผลลัพธ์จากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ในกรณีที่พันธมิตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่แสดงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย (เช่น การสมรู้ร่วมคิด การป้องกันความเสี่ยงหรือการวางเดิมพันเล็ก ๆ ในกลุ่มสมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ ) ด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียวที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่านายหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ แต่ไม่จำกัดเพียงการริบค่านายหน้า การยกเลิกข้อตกลงนี้และอื่น ๆ บริษัทจะทำการตรวจสอบและตัดสินแต่ละกรณีและประเมินตามคุณสมบัติที่ดี

9. บริษัทได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องฐานข้อมูลลูกค้าและพันธมิตรและการเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังคงเป็นความรับผิดชอบของพันธมิตรแต่ละคนเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครใช้ล็อกอินเพื่อออกจากระบบหรือออกจากเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อไม่ได้ใช้และเพื่อรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้หรือการกระทำใด ๆ ของภาคีใด ๆ ต่อข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (หรือพนักงาน ตัวแทนหรือตัวแทนของภาคีนั้น) ในฐานะพนักงาน ตัวแทนหรือตัวแทนทางกฎหมายของภาคีอื่น ๆ และไม่สร้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า สมาคมหรือองค์กรใด ๆ ในหมู่หรือระหว่างภาคีและไม่ให้สิทธิใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย อิทธิพลหรืออำนาจในการเข้าทำข้อตกลง ความมุ่งมั่นหรือการกำหนดข้อผูกพันใด ๆ ในนามของอีกฝ่าย”

การซื้อขายที่ไม่เหมาะสม

บริษัทกำหนด Scalpingเป็นกลยุทธ์การซื้อขาย ให้ผลกำไรกลับคืนโดยใช้ประโยชน์จาก เวลาแฝงของอินเทอร์เน็ต ราคาล่าช้าที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิค หรือเงื่อนไขอื่นๆหรือมีการ ป้อนคำสั่งซื้อและขายหรือเกือบพร้อมกัน(ขั้นต่ำ30ต้องใช้วินาทีต่อคำสั่งที่เปิดสำหรับบัญชี ซื้อขายแบบคลาสสิกและต้องใช้ 120 วินาทีสำหรับบัญชีผู้ติดตามภายใต้ CopyTrading) Scalping ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างร้ายแรงและด้วยเหตุดัง กล่าวบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการยกเลิกการคืนเงินที่สร้างขึ้นทั้งหมดไปยัง เครือข่ายทั้งหมดของลูกค้า

ข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยใดๆตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับรูปแบบการเก็ง กำไรใดๆ(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง)การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบกิจกรรมการซื้อขายของผู้เข้าร่วมที่ระบุว่าผู้เข้าร่วมมุ่งหวัง ที่จะได้รับประโยชน์ทางการเงินเพียงอย่างเดียวมีความสนใจอย่างแท้จริงในการซื้อขายใน ตลาดและ/หรือรับความเสี่ยงด้านตลาดหรือกิจกรรมการซื้อขายที่การค้าส่วนใหญ่เปิดใหม่ อีกครั้งในเครื่องมือการซื้อขายเดียวกันน้อยกว่า30วินาทีสำหรับบัญชีซื้อขายแบบคลาสสิก หรือ120วินาทีสำหรับบัญชีผู้ติดตามภายใต้CopyTradeหลังจากการซื้อขายในทิศทางเดียว กันถูกปิด) ทำให้บัญชีมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์มากกว่า 50% ของเวลาซื้อขาย การป้องกันความเสี่ยงภายในโดยประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ หรือรูปแบบอื่นๆ ของการป้องกันความเสี่ยงด้วยความพยายามที่จะใช้เจตนาในการซื้อขายในทางที่ผิด การใช้ 'การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ' ของเราในทางที่ผิด การฉ้อโกง การยักยอก การเก็งกำไรคืนเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ ของกิจกรรมหลอกลวงหรือฉ้อโกง จะนำไปสู่การยกเลิกที่เป็นไปได้ทั้งหมด สร้างเงินคืนให้กับเครือข่ายทั้งหมดของลูกค้า

ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

1. บริษัทไม่มีการรับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตร ผลิตภัณฑ์ของเราหรือการจ่ายค่าคอมมิชชั่น (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การทำงาน การรับประกันความเหมาะสม ความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความถูกต้องตามกฎหมายหรือการไม่ละเมิด) และไม่แสดงหรือบ่งบอกถึงการรับประกันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การซื้อขายหรือการใช้งานทางการค้า นอกจากนี้ บริษัทไม่ทำการรับรองว่าการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบริษัทจะไม่มีการขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาดและจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาหากมี ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างรายงานที่นำเสนอบนเว็บไซต์และฐานข้อมูลของบริษัท ให้ถือว่าฐานข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง

2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม เป็นพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง (หรือการสูญเสียรายได้ ผลกำไร หรือข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือโปรแกรมพันธมิตรแม้ว่าบริษัท จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้และโปรแกรมพันธมิตรจะไม่เกินค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่จ่ายหรือจ่ายให้กับพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความเพื่อให้สิทธิ การเยียวยาหรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ภาคีของข้อตกลงนี้ ภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นภาระผูกพันส่วนตัวของกรรมการ บริษัท หุ้นส่วน พนักงานหรือผู้ถือหุ้น ความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะได้รับความพึงพอใจจากค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นเท่านั้น

3. พันธมิตรจะต้องปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และจะไม่ฟ้องร้องบริษัท กรรมการบริษัท หุ้นส่วน พนักงานและตัวแทน จากและต่อหนี้สิน การสูญเสีย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจาก หรือในทางใดทางหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การฝ่าฝืนโดยพันธมิตรที่เกี่ยวกับการรับประกันใด ๆ การเป็นตัวแทนหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ (ข) ประสิทธิภาพการทำงานของหน้าที่และภาระผูกพันพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้ (ค) ความประมาทเลินเล่อของพันธมิตรหรือ (ง) การบาดเจ็บใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือตั้งใจหรือละเว้น หรือการใช้แบนเนอร์และลิงก์หรือโปรแกรมพันธมิตรนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ความถูกต้อง การตีความและการชำระหนี้ของข้อตกลงนี้และการเรียกร้องข้อพิพาทหรือเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการบังคับใช้ของข้อตกลงจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย