Cipta Profil
Cipta Kata Laluan

Guna antara 5 hingga 15 aksara

Guna kedua-dua huruf besar dan huruf kecil

Guna gabungan nombor dan huruf Inggeris

Dengan mengklik Teruskan, anda telah mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan kami Terma dan Syarat , Perjanjian Perkongsian dan Dasar Privasi.

Sudah daftar?Log masuk di sini
Log Masuk Ahli
CAPTCHA
Belum daftar?Daftar Di Sini

Terma Syarat

Pendahuluan

1. Program ini dikhususkan sebagai hubungan perniagaan-ke-perniagaan dan kedua-dua Syarikat dan Sekutu masuk dalam kapasiti perniagaan dan bukan sebagai pelanggan.

2. Dengan melengkapkan penerimaan Permohonan Sekutu, Sekutu menerima dan bersetuju untuk patuh dengan semua terma dan syarat Perjanjian.

3. Perjanjian ini akan terikat pada Sekutu setelah Permohonan Sekutu dihantar tetapi tidak akan terikat atau dikuatkuasakan dalam kaitan kepada Syarikat sehingga Syarikat bersetuju dengan Permohonan Sekutu.

4. Syarikat akan menilai Permohonan Sekutu yang dihantar dan akan memberitahu Sekutu dalam tulisan (emel) sama ada Permohonan diterima atau ditolak. Syarikat mempunyai hak untuk menolak mana-mana pendaftaran dalam budi bicara secara tunggal dan mutlak.

5. Program ini disasarkan untuk penerbit laman web profesional.

Terma dan Penghentian

1. Tempoh Perjanjian ini akan bermula apabila anda dipersetujui sebagai sekutu dan akan berterusan jika dan sehingga Syarikat atau Sekutu memberitahu yang lain dalam tulisan bahawa ia mahu menghentikan Perjanjian, jika begitu Perjanjian ini akan dihentikan segera. Penghentian pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, oleh sama ada Syarikat atau Sekutu. Bagi tujuan pemberitahuan penghentian, penghantaran melalui e-mel dikira sebagai satu bentuk pemberitahuan yang bertulis dan segera.

2. Apabila dihentikan, Sekutu mesti membuang semua sepanduk/bahan dan melumpuhkan semua pautan daripada laman web. Semua hak dan lesen diberikan dalam Perjanjian ini bakal dihentikan segera. Sekutu akan memulangkan kepada Syarikat mana-mana maklumat sulit, dan semua salinan yang ada padanya, jagaan dan kawalan dan akan berhenti semua penggunaan tanda berkaitan Syarikat.

3. Syarikat mungkin menghentikan Perjanjian ini (dalam budi bicara tunggal Syarikat) jika laman Sekutu dijumpai tidak sesuai, baki yang tinggal akan dilucutkan apabila ditutup. Tanpa pengehadan, laman yang tidak sesuai termasuk:(1) Disasarkan kepada kanak-kanak, menyiarkan pornografi atau kelakuan seksual lain yang haram; (2) Mempromosi keganasan, mempromosi diskriminasi berdasarkan kaum, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual, atau umur; (3) Mempromosi aktiviti haram atau melanggar hak cipta intelektual atau melanggar mana-mana peraturan pengiklanan atau kod amalan yang relevan.

4. Akaun sekutu yang Palsu atau Dorman (tidak aktif selama 6 bulan) akan dianggap untuk ditutup, baki yang tinggal akan dilucutkan apabila ditutup.

5. Semasa tempoh Perjanjian ini, Sekutu mungkin akan diamanahkan dengan maklumat sulit berkaitan dengan perniagaan, operasi dan teknologi tersirat Program Sekutu (termasuk, yuran komisen yang anda terima di bawah program ini). Sekutu bersetuju untuk tidak mendedahkan atau menggunakan maklumat sulit kepada pihak ketiga atau pihak luar selain sebelum persetujuan bertulis dari Syarikat. Tanggungjawab Sekutu berkaitan maklumat sulit akan kekal sehingga penghentian Perjanjian ini.

6. Sekutu hanya berhak terhadap Komisen yang dijana tanpa dibayar berdasarkan tarikh kuat kuasa penghentian Perjanjian ini; namun Syarikat mungkin menyekat bayaran terakhir Sekutu untuk masa yang munasabah bagi memastikan bahawa jumlah yang betul telah dibayar. Sekutu tidak layak untuk menjana atau menerima komisen selepas tarikh kuat kuasa penghentian.

7. Jika Sekutu dihentikan oleh Syarikat disebabkan Sekutu telah melanggar mana-mana terma dan syarat Perjanjian ini, Syarikat berhak untuk menyekat Komisen yang dijana tetapi tidak dibayar milik Sekutu disebabkan tarikh penghentian sebagai cagaran untuk mana-mana tuntutan yang bakal timbul daripada pelanggaran sebegini.

8. Sekutu akan melepaskan Syarikat daripada semua tanggungjawab dan liabiliti yang berlaku atau timbul selepas tarikh penghentian sebegitu, tetapi dengan kaitan tanggungjawab tersebut secara lumrah direka untuk kekal daripada penghentian. Penghentian tidak akan melepaskan Sekutu daripada mana-mana liabiliti yang timbul daripada pelanggaran Perjanjian ini, yang berlaku sebelum penghentian dan/atau kepada mana-mana liabiliti yang timbul daripada pelanggaran berkaitan dengan maklumat Sulit walaupun satu pelanggaran timbul pada masa selepas penghentian Perjanjian ini.

Hak dan Tanggungjawab Syarikat

1. Syarikat akan menyediakan Sekutu dengan semua maklumat dan bahan pemasaran yang diperlukan untuk perlaksanaan Pautan. Sekutu boleh menyiarkan Pautan sekerap dan sebanyak kawasan pada laman web mereka mengikut kemahuan mereka.

2. Syarikat akan mentadbir pusing ganti yang dijana melalui Pautan, merekod pendapatan bersih dan jumlah keseluruhan komisen yang dijana melalui Pautan, menyediakan Sekutu dengan statistik komisen, dan menyelia semua khidmat pelanggan berkaitan dengan perniagaan Syarikat. Satu kod pengenalan penjejakan unik akan diserahkan kepada semua pelanggan yang dirujuk. Syarikat akan menyediakan alatan kepada Sekutu yang membolehkan Sekutu memantau Komisen dan pembayaran Komisen tersebut ke dalam akaun Sekutu menggunakan sistem pemantauan atas talian pada laman web yang selamat.

3. Syarikat akan membayar pampasan kepada Sekutu bergantung pada pendapatan bersih dan trafik yang dijana bergantung pada terma dan syarat Perjanjian ini.

4. Syarikat mempunyai hak bagi menolak ahli Sekutu untuk mendaftar atau menutup akaun mereka jika ia sesuai dalam arahan atau berdasarkan terma dan syarat laman web Syarikat. Dengan pembukaan akaun dengan laman web Syarikat, setiap ahli Sekutu bersetuju bahawa semua peraturan, dasar dan hasil operasi berkenaan akan digunakan pada mereka.

Hak dan Tanggungjawab Sekutu

1. Sekutu menyelenggara dan mengendali laman web Sekutu.

2. Sekutu akan lakukan usaha terbaik untuk mengiklankan dengan aktif dan berkesan, memasarkan, dan mempromosikan laman web Syarikat dengan seluasnya dan secara agresif mungkin bagi memaksimumkan faedah kepada Syarikat dan Sekutu, dan akan mematuhi garis panduan Syarikat yang mungkin akan dipinda dari semasa ke semasa.

3. Ia merupakan tanggungjawab Sekutu untuk memastikan bahawa penjejakan betul digunakan pada laman web miliknya. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk Yuran Komisen yang dijanakan daripada ahli-ahli Sekutu dengan maklumat penjejakan yang salah atau tidak lengkap.

4. Mana-mana sekutu yang dijumpai menghantar spam, akan menerima satu amaran sahaja bagi menghentikan aktiviti-aktiviti ini. Jika sekutu yang sama dijumpai mengulang menghantar spam, ia akan menyebabkan penghentian perjanjian segera. Sekutu tidak boleh membuat tuntutan atau membantah, atau memberi waranti dalam hubungan dengan Syarikat dan Sekutu tidak mempunyai kuasa untuk dan tidak akan mengikat Syarikat dengan mana-mana tanggungjawab.

5. Sekutu juga perlu mengelak daripada mendaftar atau memohon untuk mendaftar mana-mana nama domain yang sama dengan nama domain yang digunakan atau didaftarkan atas nama laman web Syarikat, atau mana-mana nama lain yang boleh difahami atau membabitkan laman web Syarikat.

6. Sekutu tidak boleh membeli atau mendaftar kata kunci, istilah carian atau lain-lain pengecam untuk kegunaan dalam mana-mana enjin carian, portal, perkhidmatan pengiklanan yang ditaja atau perkhidmatan carian atau rujukan lain dan yang sama atau hampir dengan mana-mana tanda perniagaan pada laman web Syarikat, variasi, atau termasuk kata kunci tag meta pada laman web yang sama atau hampir dengan mana-mana tanda perniagaan pada laman web Syarikat.

7. Sekutu hanya boleh menggunakan bahan pengiklanan/pemasaran yang diluluskan (seperti sepanduk, mailer html, gambar dan logo) dan tidak akan mengubah rupa atau rujuk ke laman web Syarikat dalam mana-mana bahan promosi selain yang tersedia daripada laman web Syarikat. Rupa dan sintaksis pautan pemindahan hiperteks direka dan dikhususkan oleh Syarikat dan merupakan perwakilan tunggal laman web Syarikat yang diberi kuasa dan dibenarkan.

8. Syarikat mempunyai hak untuk membekukan akaun Sekutu dan/atau menolak wang daripada Sekutu jika mana-mana trafik dianggap telah dirujuk melalui cara palsu atau hasil daripada pelanggaran terma dan syarat Perjanjian. Dalam peristiwa jika Sekutu ialah pihak berkait yang menunjukkan apa-apa tingkah laku yang mencurigakan atau aktiviti (cth. pakatan sulit, lindung nilai atau meletakkan taruhan kecil antara kumpulan kecuali ahli) dengan niat tunggal bagi kelayakan untuk komisen, Syarikat mempunyai hak untuk mengambil tindakan termasuk dan tidak terhad kepada perlucutan komisen, penghentian Perjanjian ini dan sebagainya. Syarikat akan menyiasat dan mengadili setiap kes dan rayuan atas meritnya sendiri.

9. Syarikat telah mewujudkan langkah-langkah yang ketat untuk melindungi pangkalan data Pelanggan dan Sekutu dan akses kepada pangkalan data ini disekat. Namun, ia bergantung pada tanggungjawab setiap Sekutu untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan, bagi memastikan tiada orang lain menggunakan daftar masuk, untuk daftar keluar atau meninggalkan laman web Syarikat apabila tidak menggunakannya dan menjaga kelayakan daftar masuk sebagai rahsia.

Hubungan Pihak

Tiada yang terkandung dalam Perjanjian ini, atau mana-mana tindakan yang diambil oleh mana-mana Pihak berkaitan Perjanjian ini, akan dianggap menjadi sama ada Pihak (atau mana-mana pekerja, ejen, atau wakil Pihak) sebagai pekerja, ejen, atau wakil perundangan Pihak lain, atau mencipta mana-mana perkongsian, usaha sama, persatuan atau pensindiketan sesama atau antara Pihak, atau untuk memberikan mana-mana Pihak hak yang dinyatakan atau tidak dinyatakan, kuasa atau autoriti untuk memasuki mana-mana perjanjian, komitmen atau untuk mengenakan tanggungjawab bagi Pihak lain."

Penyalahgunaan Sistem Perdagangan

Syarikat mendefinasikan Scalping sebagai sistem berdagang untuk mengaut keuntungan dengan mengambil kesempatan daripada ketidak tetapan kelajuan internet,Harga yang berbeza disebabkan masalah teknikal atau sebagainya. Atau dimana pedagang meletakkan posisi harga untuk membeli atau menjual pada harga yang sama.(Syarat untuk scalping,pembelian atau penjualan mestilah dilakukan di dalam masa lebih kurang 30 Saat untuk akaun biasa dan 120 Saat untuk akaun yang mengikuti strategi Copy Trader yang tersedia). Scalping di anggap sebagai satu kesalahan yang serius mengikut terma dan syarat syarikat kami dan syarikat kami berhak untuk membatalkan kesemua rebat yang berjaya dihasilkan dari dikreditkan di jaringan pelanggan kami.

Sebarang bentuk kecurigaan yang berlaku, Dibawah budi bicara Syarikat,segala bentuk timbang tara (Tidak termasuk kepada keuntungan bebas risiko),Penyalahgunaan(Tidak termasuk corak aktiviti perdagangan pelanggan yang menunjukkan bahawa pelanggan hanya bertujuan untuk mendapat manfaat dari segi kewangan tanpa berminat dalam perdagangan dalam pasaran dan/atau mengambil risiko pasaran; atau aktiviti perdagangan di mana majoriti dagangan dibuka semula dalam instrumen perdagangan yang sama kurang daripada 30 saat untuk akaun dagangan klasik atau 120 saat untuk akaun Pengikut di bawah CopyTrade, selepas perdagangan ke arah yang sama telah ditutup),Dengan sengaja membiarkan perlindungan nilai sehingga 50% ketika berdagang,melindungi nilai dengan berdasarkan penyelarasan dengan pihak yang lain atau apa apa cara melindungi nilai yang tidak dibenarkan dengan niat untuk menyalahgunakan sistem kami,Menyalahgunakan sistem “Perlindungan negatif kami”,Penipuan,Manipulasi,segala bentuk timbang tara dan segala bentuk penipuan juga akan membatalkan kesemua rebat yang berjaya dihasilkan dari dikreditkan di jaringan pelanggan kami.

Pengehadan Liabiliti dan Ganti Rugi

1. Syarikat tidak melakukan waranti yang dinyatakan atau tidak dinyatakan atau perwakilan berkaitan program Sekutu, produk kami atau persetujuan pembayaran Komisen (termasuk, tanpa pengehadan, fungsi, waranti kelayakan, kebolehdagangan, perundangan atau bukan pelanggaran), dan tidak menyatakan atau menandakan mana-mana waranti yang timbul semasa tempoh prestasi, urus niaga, atau penggunaan dagangan. Tambahan pula, Syarikat tidak membuat perwakilan bahawa operasi laman web Syarikat tidak akan diganggu atau bebas masalah dan tidak bertanggungjawab untuk kesan jika ada. Jika terdapat percanggahan antara laporan yang diberikan pada laman web dan pangkalan data Syarikat, pangkalan data akan dianggap tepat.

2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk kerosakan langsung, tidak langsung, khusus, atau berbangkit (atau mana-mana kerugian pendapatan, keuntungan atau data) yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini atau program sekutu, walaupun jika Syarikat telah dinasihatkan atas kemungkinan kerosakan sebegitu. Tambahan pula, liabiliti agregat Syarikat yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini dan program sekutu tidak akan melebihi jumlah keseluruhan Komisen yang telah dibayar atau akan dibayar kepada Sekutu di bawah Perjanjian ini. Tiada dalam Perjanjian ini akan diertikan untuk memberikan apa-apa hak, remedi atau manfaat kepada mana-mana pihak atau entiti bukan pihak kepada Perjanjian ini. Tanggungjawab kedua-dua Pihak di bawah Perjanjian ini bukan merupakan tanggungjawab peribadi pengarah, rakan kongsi, pekerja atau pemegang saham Syarikat. Mana-mana liabiliti yang timbul di bawah Perjanjian akan dipenuhi secara tunggal daripada Komisen yang dijanakan.

3. Sekutu akan mempertahankan, melindungi dan memastikan Syarikat, pengarah, rakan kongsi, pekerja dan wakil selamat daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti, kerugian, kerosakan dan kos, termasuk yuran perundangan, kesan daripada, timbul daripada, dan dalam mana-mana cara terlibat dengan (a) apa-apa pelanggaran oleh Sekutu bagi mana-mana waranti, perwakilan atau tempoh yang terkandung dalam Perjanjian ini, (b) prestasi tugas dan tanggungjawab Sekutu di bawah Perjanjian ini, (c) kecuaian Sekutu atau (d) mana-mana kecederaan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kecuaian Sekutu atau tindakan sengaja atau ketinggalan, atau penggunaan sepanduk atau pautan yang tidak dibenarkan atau program Sekutu ini.

4. Kesahihan, pembentukan dan prestasi Perjanjian ini dan mana-mana tuntutan, perbalahan atau perkara yang timbul di bawah atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau penguatkuasaannya akan ditadbir dan dibentuk berdasarkan dengan undang-undang.